Survei Atas Talian

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak

Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan

Survey on Customers’ Satisfaction

STIDC/BSC Corporate/(BKKPA/1/2023)

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT & PENGURUSAN ACARA

Tuan/Puan,

Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan maklum balas kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian Komunikasi Korporat & Pengurusan Acara. Terima kasih diucapkan di atas penyertaan dan kerjasama di dalam kaji selidik ini.

Dear Sir/Madam,

This survey aims to obtain feedback on customers’/ stakeholders’ satisfaction on services provided by Corporate Communication & Event Management Division. Thank you for your participation.

BAHAGIAN A:
Latarbelakang Demografi/Demographic Background

*Isi semua maklumat mandatori.

BAHAGIAN B:
Penilaian Perkhidmatan/Service Assessment

Sila pilih mengikut skala penilaian berikut:
Please choose based on the evaluation scale:

Tidak Memuaskan/
Not Satisfied
Kurang Memuaskan/
Not Quite Satisfied
Sederhana/
Quite Satisfied
Memuaskan/
Satisfied
Sangat Memuaskan/
Very Satisfied
1 2 3 4 5

PENGURUSAN MAJLIS/EVENT MANAGEMENT
PENGURUSAN SOSIAL MEDIA/SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
i. Laman Facebook Rasmi PUSAKA/STIDC Official Facebook Page
ii. Laman Sesawang Rasmi PUSAKA/STIDC Official Website
iii. Youtube
iv. Instagram
PENGURUSAN KOMUNIKASI KORPORAT/CORPORATE COMMUNICATION MANAGEMENT
i. Bahan-bahan penerbitan (cth: PERKASA, Laporan tahunan)/Publication materials (ie. PERKASA, Annual Report)
ii. Bahan-bahan publisiti (cth: iklan, poster, e-kad, brosur, backdrop, banner, bahan pameran)/publicity materials (ie. advertisement, e-card, brochure, backdrop, banner, exhibition materials)
iii. Hubungan media (cth: kenyataan media, aktiviti bersama media)/Media relation (ie. press release, media activities)
PUSAT SUMBER/RESOURCE CENTRE
MUZIUM PERKAYUAN PUSAKA/STIDC TIMBER MUSEUM

BAHAGIAN C:
Cadangan & Komen/Recommendation & Comment

Cadangan penambahbaikan perkhidmatan dan kemudahan di Bahagian Komunikasi Korporat
Suggestions to enhance STIDC services and facilities