KAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN/

SURVEY ON CUSTOMERS' SATISFACTION

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

(STIDC/BSC Corporate/BKK/1/2022)

Tuan/Puan,

Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan maklum balas kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian Komunikasi Korporat. Terima kasih diucapkan di atas penyertaan dan kerjasama di dalam kaji selidik ini.

Dear Sir/Madam,

This survey aims to obtain feedback on customers' / stakeholder's satisfaction on services provided by Corporate Communication Division. Thank you for your participation.

 
BAHAGIAN A : Latar Belakang Demografi / Demographic Background
 
Jantina / Gender *
Kategori Pelanggan / Customer's Category *
 
BAHAGIAN B : Penilaian Perkhidmatan / Service Assessment

Sila tandakan dalam ruang yang disediakan mengikut skala penilaian berikut /

Please choose the appropriate space provided based on the evaluation scale :

Skala 1 Skala 2 Skala 3 Skala 4 Skala 5

Tidak Memuaskan / Not Satisfied

Kurang Memuaskan / Not Quite Satisfied

Sederhana / Quite Satisfied

Memuaskan / Satisfied

Sangat Memuaskan / Very Satisfied
1 2 3 4 5
 
1. PENGURUSAN MAJLIS / EVENT MANAGEMENT
No. Perkara Skala
1 2 3 4 5
1 Penyampaian perkhidmatan / Service delivery
2 Kakitangan bersifat mesra dan professional / Staff are professional and pleasant
3 Tahap pengetahuan kakitangan / Level of staff knowledge
4 Kelancaran pengurusan majlis / Smoothness of event management
 
2. PENGURUSAN SOSIAL MEDIA / SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
  1. Laman Facebook Rasmi PUSAKA/ STIDC Official Facebook Page
  2. Laman Sesawang Rasmi PUSAKA/ STIDC Official Website
  3. Youtube
No. Perkara Skala
1 2 3 4 5
1 Berinformasi / Informative
2 Maklumat terkini / Latest information
3 Kandungan yang menarik / interesting contents
 
3. PENGURUSAN KOMUNIKASI KORPORAT / CORPORATE COMMUNICATION MANAGEMENT
  1. Bahan-bahan penerbitan (cth: PERKASA, Laporan tahunan)/ Publication materials (ie. PERKASA, Annual Report)
  2. Bahan-bahan publisiti (cth: iklan, poster, e-kad, brosur, backdrop, banner, bahan pameran)/ publicity materials (ie. advertisement, e-card, brochure, backdrop, banner, exhibition materials)
  3. Hubungan media (cth: kenyataan media, aktiviti bersama media)/ Media relation (ie. press release, media activities)
No. Perkara Skala
1 2 3 4 5
1 Penyampaian perkhidmatan / Service delivery
2

Kakitangan bersifat mesra dan professional / Staff are professional and pleasant

3 Tahap pengetahuan kakitangan / Level of staff knowledge
4 Rekabentuk / Design
5 Berinformasi / Informative
 
4. PUSAT SUMBER / RESOURCE CENTRE
No. Perkara Skala
1 2 3 4 5
1 Penyampaian perkhidmatan / Service delivery
2

Kakitangan bersifat mesra dan professional / Staff are professional and pleasant

3 Tahap pengetahuan kakitangan / Level of staff knowledge
4 Koleksi bahan-bahan rujukan / Collection of References
5 Kemudahan dan persekitaran / Facilities and environment
 
5. MUZIUM PERKAYUAN PUSAKA / STIDC TIMBER MUSEUM
No. Perkara Skala
1 2 3 4 5
1 Penyampaian perkhidmatan / Service delivery
2

Kakitangan bersifat mesra dan professional / Staff are professional and pleasant

3 Tahap pengetahuan kakitangan / Level of staff knowledge
4 Koleksi bahan-bahan pameran / Exhibits Collection
5 Kemudahan dan persekitaran / Facilities and environment
6 Berinformasi / Informative
 
BAHAGIAN C : Cadangan & Komen / Recommendation & Comment

Cadangan penambahbaikan perkhidmatan dan kemudahan di Bahagian Komunikasi Korporat.
Suggestions to enhance Corporate Communication Division’s services and facilities.


TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA DAN KOMITMEN ANDA😊