Survei Atas Talian

Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak

Kaji Selidik : Kepuasan Pelanggan

Survey on : Customers’ Satisfaction

CS1 Corporate - Customer’s / Stakeholders’ Satisfaction


Tuan/Puan,

Tujuan kajian ini adalah untuk mendapatkan maklum balas kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh PUSAKA. Terima kasih diucapkan di atas penyertaan dan kerjasama di dalam kaji selidik ini.

Dear Sir/Madam,

This survey aims to obtain feedback on customers’/ stakeholder’s satisfaction on services provided by STIDC. Thank you for your participation.

BAHAGIAN A:
Latarbelakang Demografi/Demographic Background

*Isi semua maklumat mandatori.

BAHAGIAN B:
Jenis Urusan dengan PUSAKA/Type of Business with STIDC

Sila tanda () dalam ruang yang disediakan.
Please tick () the appropriate space provided.

BAHAGIAN C:
Penilaian Perkhidmatan/Service Assessment

Sila pilih mengikut skala penilaian berikut:
Please choose based on the evaluation scale:

Tidak Memuaskan/
Not Satisfied
Kurang Memuaskan/
Less Satisfied
Sederhana/
Moderately Satisfied
Memuaskan/
Satisfied
Sangat Memuaskan/
Very Satisfied
1 2 3 4 5


BAHAGIAN D:
Cadangan & Komen/Recommendation & Comment

Cadangan penambahbaikan perkhidmatan dan kemudahan di PUSAKA
Suggestions to enhance STIDC services and facilities